Podmienky predaja

 

Pravidlá obchodu – obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ:

ERAS s.r.o., sídlo: Košická 2/A, 080 01 Prešov.
IČO: 32242468
DIČ: 50 550 730
DIČ DPH: SK2120370417
Dodávateľ je platcom DPH.
č.ŽO : el-4049/2017/P ObÚ Prešov

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.

Prevádzkareň:

ERAS s.r.o., sídlo: Košická 2/A, 080 01 Prešov.
Tel: 041-432 77 78, 0904-20 17 11, 0904-618 326
Email: e-shop@xyz.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Fio Banka č.ú. SK 83 3000 0000 2901 171041
(Ďalej len „dodávateľ“)

Adresy servisných miest:
Aktuálne adresy záručných servisných stredísk, jednotlivých výrobcov produktov, oznámime na požiadanie.

Všetky uvádzané ceny u tovaru sú vrátane DPH 20%

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.hlumar.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a prípadných ďalších poplatkov si môže overiť pri finalizácii objednávky a následne aj v odoslanom emaile, ktorý si zákazník uviedol pri vytváraní objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov. Zákazník si vyberie spôsob prepravy a spôsob platby priamo v objednávke.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka, až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou, alebo prepravnou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy, vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom a súhlas zákazníka s Pravidlami obchodu.
Záväzným potvrdením objednávky je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa. V prípade rôznych špecifikácii v poznámke objednávky  zákazníka, si dodávateľ vyhradzuje právo na elektronickú komunikáciu so zákazníkom a za záväznú kúpnu zmluvu sa potom považuje  potvrdenie objednávky emailom. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou, alebo kuriérom. Obvykle nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka vytvorená do 12:00 v pracovnom dni.  V  prípadoch produktov na objednávku, alebo z externého skladu sa doba pohybuje do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky. V individuálnych prípadoch po dohode so zákazníkom, aj v inom časovom horizonte. Tovar sa považuje za dodaný, doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ a to na území celej Slovenskej republiky. Doprava do iných štátov sa uskutočňuje individuálne. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy, ceny a váhy tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám pri vytváraní objednávky, kde ceny sú uvedené. V prípadoch prepravy nadrozmerných, alebo ťažkých tovarov, sa cena určuje individuálne podľa spôsobu prepravy, ktorú si zákazník zvolí.

Spôsob úhrady ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru, ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru
Zákazník je pri doručovaní tovaru povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, prípadne je podozrenie, že je tovar poškodený inak, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť s dopravcom záznam o poškodení zásielky. Tento záznam je povinný nechať si potvrdiť dopravcom. Na základe vyhotoveného záznamu a uznania reklamácie prepravcom, bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.
Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený a v poriadku. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou prepravy, alebo neuznanie reklamácie prepravcom, potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté. V prípade, že zákazník neprevezme zásielku a tá sa následne vráti dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka úhradu vynaložených výdavkov na prepravu.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, prípadne telefonicky, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu minimálne 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Do tejto doby je potrebné, aby zákazník objednávku prebral. Po tomto termíne môže byť tovar  expedovaný inému zákazníkovi.

5. Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za chybu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR.

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.hlumar.sk, dá to elektronikou komunikáciou na vedomie dodávateľovi,  kde uvedie: typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis poruchy. Do piatich pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie bydlisku zákazníka, alebo adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.
Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Zákazník nemá  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.  Ak sa však zo strany zákazníka jednalo napríklad o neoprávnenú reklamáciu, o opakovanú a bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa  alebo, že zákazník trvá na tom, aby dodávateľ reklamáciu v autorizovaných servisných strediskách uplatňoval zaňho, má dodávateľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ, alebo servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona tridsať dní.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade Občianskym zákonníkom  právo odstúpiť od zmluvy po prevzatí tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru, alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu e-shop@hlumar.sk,  alebo písomne ​​v prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol,  dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Tovar zaslaný späť dodávateľovi musí byť v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o kúpe).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škody, zodpovedajúcim spôsobom znížená. V prípade, že nebude možné uviesť tovar do pôvodného stavu, nie je možné takýto tovar vrátiť.

Ak zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky vždy na bankový účet kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to znamená,  že určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a ako dlho. Vyberáme tiež prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedených telefónnych číslach, prípadne cez emailové kontakty.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
–    budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné  povinnosti alebo udeleného súhlasu,
–    plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
–    umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
–    poskytovanie služieb, plnenie príslušných zmlúv, predaj tovaru kuriérom, alebo poštou, marketingové účely, daňová evidencia…
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa, telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie a dodanie tovaru, atď.).

Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-shope,  kedy a aké položky najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom a udelili ste na odber noviniek súhlas, prípadne ste sa sami na odber noviniek prihlásili, budeme tak robiť z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám informácie o novinkách len na základe vášho prihlásenia sa na odber. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile, telefonicky, alebo emailom. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači kedykoľvek zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta spoľahlivo ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Prestashop company, 12 rue d’Amsterdam, 75009 Paris, France
Smartsupp s.r.o. (Online chat podpory), IČO 03668681
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo spracovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade, pri jeho výbere, budeme na spracovateľa klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hlumar@hlumar.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovaním osobných údajov.
Vďaka práve na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo akékoľvek svoje osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje a máte názor, že vykonávame spracovanie nezákonne, alebo nechcete všetky údaje vymazať, prípadne ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením sa z odberu noviniek ak obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 90 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli urobiť nápravu a prípadné pochybenie opraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články s produktmi, alebo službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile, telefonicky, alebo emailom.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Výnimku tvoria prepravcovia na doručovanie tovaru a iné zákonné dôvody.